Informácie k spracúvaniu osobných údajov

 

Vážený záujemca/klient,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorej výstavbu realizujeme.

 

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou. Dbáme na to, aby boli Vaše údaje chránené.

 

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov.

            

I. Kto sme?

Osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou  FIM Plus, s.r.o., so sídlom J. Kráľa 1112/53, 020 01  Púchov

IČO: 44 278 624, DIČ: 2022670133,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: S.r.o., vložka č.: 20532/R.  Z pohľadu Nariadenia máme sprostredkovanie služieb.

 

 

II. Aké údaje spracúvame?

Primárne spracúvame o Vás údaje, ktoré sú potrebné za účelom vzájomnej komunikácie a uzatvorenia zmluvy ako: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, prípadne korešpondenčná adresa, pričom sa spoliehame na ich správnosť a aktuálnosť.

Ďalej môžeme spracúvať aj údaje, ktoré nám následne poskytnete pri existencii zmluvného vzťahu s nami, napr. číslo bankového účtu, z ktorého budete hradiť jednotlivé platby.

 

 

III. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ nášho spracúvania osobných údajov?

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený legitímny účel ich spracúvania. Zároveň vždy musí existovať právny základ na dané spracovanie. V rámci našej činnosti môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nasledujúcich právnych základov.

 

 • Právny základ – predzmluvné vzťahy, uzatvorenie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Spracovanie Vašich údajov pri tomto právnom základe je potrebné na to, aby sme v rámci predzmluvných vzťahov pripravili návrh zmluvy pre Vás, po vzájomnom odsúhlasení textu zmluvy, túto zmluvu uzatvorili a následne spracúvali Vaše údaje za účelom plnenia tejto zmluvy.

           

 • Právny základ – plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

Ako každý subjekt práva sme povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na našu podnikateľskú činnosť. Právny poriadok Slovenskej republiky, ako aj právne záväzné akty Európskej únie nám ukladajú rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v zmysle daňových a účtovných právnych predpisov sme povinní viesť účtovnú evidenciu, napr. faktúry, zmluvy.

 

 • Právny základ – oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané i na účely priameho marketingu. Domnievame sa, že máme oprávnený záujem na tom, aby sme Vás z času na čas informovali napr. prostredníctvom e-mailu, ohľadom napredovania výstavby nášho aktuálneho projektu alebo o našich nových aktivitách.

 

K spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nebude však dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha Vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.

     

 

IV. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve my určujeme účely spracovania Vašich osobných údajov.

 

V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje poskytované alebo sprístupňované ďalším subjektom - príjemcom.

 

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby tí, ktorým sú Vaše osobné údaje poskytované, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretej osobe, u ktorej nie je tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zmluvne spolupracujúce s nami najmä za účelom poskytnutia právnych služieb, vymáhania nárokov zo zmluvy, poskytovania účtovných služieb.

Pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo ochranu našich práv, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj orgánom verejnej moci (ako napr. Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, súdom).

 

 

V. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

 

VI. Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Doba uchovávania Vašich údajov sa odvíja od účelu, na ktorý sú tieto údaje spracúvané.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napr. z dôvodu plnenia zákonných povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Napr. v prípade daňových predpisov je táto doba – 10 rokov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

 

      

VII. Aké sú Vaše práva?

Kontrola nad vlastnými osobnými údajmi je dôležitá. Naša spoločnosť dodržuje Vaše práva, ktoré Vám priznáva Nariadenie. V tejto časti by sme Vás s Vašimi právami preto radi oboznámili.

Bez ohľadu na účel alebo právny základ, o ktorý opierame zákonnosť spracúvania Vašich údajov, máte právo:      

 • požiadať nás o prístup k Vašim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Účelom týchto Informácii je zabezpečenie realizácie vášho práva na prístup k údajom. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný poplatok, ktorý bude pokrývať naše náklady spojené so zabezpečením realizácie Vášho práva.
 • požiadať nás o opravu údajov, ktorými už disponujeme. Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov.
 • požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie.
 • požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov. V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.
 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
 • požadovať prenos Vašich osobných údajov. Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné.
 • požadovať neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V zmysle Nariadenia máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné. Naša spoločnosť však nevykonáva tieto operácie.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany Vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem, Nariadenie Vám priznáva špeciálne právo – právo namietať voči takémuto spracúvaniu.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

 

 

VIII. Vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Vaše osobné údaje nie sú v našej spoločnosti predmetom automatizovaného rozhodovania, ani profilovania.

 

 

IX. Ako sa s nami môžete spojiť?

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne na adrese:

FIM Plus, s.r.o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov

alebo e-mailom na:

ekonom@mistaplus.sk

 

Dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je v podmienkach Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

 

Kontaktujte nás
Mám záujem o:
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia